call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Відділ дисліпідемій
Відділ дисліпідемій

Керівник відділу — професор О.І. Мітченко

Відділ організовано у 2003 р. Основний напрямок наукової роботи – оптимізація виявлення та диференційної діагностики гомо- і гетерозиготних сімейних гіперхолестеринемій (СГ), резистентних дисліпідемій ендокринного ґенезу для проведення заходів щодо профілактики та індивідуалізованого і патогенетично обґрунтованого лікування хворих високого та дуже високого серцево-судинного ризику.

На базі відділу працює Експертний діагностично-консультативний лікувальний центр з діагностики та лікування СГ (генетично детермінованих) та резистентних дисліпідемій. Основною метою роботи центру є надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню щодо діагностики, профілактики та лікування СГ та резистентних дисліпідемій із використанням комплексного клініко-інструментального обстеження хворих, забезпеченням сучасної лабораторної діагностики та використанням міжнародних стандартів і протоколів лікування дисліпідемій у пацієнтів високого та дуже високого серцево-судинного ризику.

Відділ формує Український реєстр сімейних гіперхолестеринемій у якості національного фрагменту міжнародного реєстру ScreenPro FH та Європейського реєстру EAS-FHSC під егідою Міжнародного та Європейського товариств з атеросклерозу із залученням регіональних ліпідних центрів в Україні, у зв’язку з чим проводиться активне виявлення хворих з СГ, створена мережа ліпідних центрів в Україні, проводиться багатофакторний аналіз популяційного дослідження 20 факторів серцево-судинного ризику серед міського населення України, здійснюється моніторинг і спостереження хворих з СГ та резистентними дисліпідеміями, розробляються індивідуалізовані схеми терапії для хворих з дисліпідеміями і забезпечується етапність лікування з установами МОЗ та НАМН України.

Керівник підрозділу, професор Мітченко О.І є співголовою Українського товариства з атеросклерозу під егідою якого проводяться щорічні науково-практичні конференції, розробляються методичні рекомендації та настанови, а також Модератором Робочої групи Асоціації кардіологів України «Метаболічний синдром, цукровий діабет та серцево-судинні захворювання» та заступником голови Проблемної комісії МОЗ України зі спеціальностей «Кардіологія, ревматологія».

Спільно з відділом хірургічного лікування ІХС Національного інституту серцево-судинноїхірургії. ім. М.М. Амосова проводиться периопераційне та довготривале спостереження за хворими з множинним коронарним атеросклерозом після аорто-коронарного шунтування за даними повторних ангіографій з аналізом впливу на розвиток та прогресування атеросклерозу найбільш поширених в українській популяціїендокринних захворювань (цукровий діабет, гіпотиреоз). З’ясовуються гендерні особливості формування атерогенних дисліпідемій та перебігусерцево-судинних захворювань у жінок із специфічними факторами ризику (синдромом полікистознихяєчників, гестаційним діабетом, гіпоестрогенією,ранньою та постхірургічною менопаузою).

У відділі проводяться: генетичне типування сімейних гіперхолестеринемій, добове моніторування артеріального тиску, холтеровське моніторування ЕКГ, доплер- ехокардіографія, велоергометрія, визначення ранніх маркерів атеросклерозу (товщина комплексу інтима медіа та виявлення атеросклеротичних бляшок в загальній сонній артерії, кісточково-плечовий індекс), сучасні імуноферментні та біохімічні дослідження ліпідів крові, інсуліну, лептину, рецепторів до лептину, адипонектину, гормонів гіпофізарно-щитоподібної вісі і статевих залоз та інше.

Відділ є базою Державного фармакологічного центру МОЗ України та проводить апробацію сучасних лікарських засобів у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

За період існування відділу опубліковано понад 250 наукових праць, в тому числі 80 за кордоном, захищено 10 патентів, видано 3 монографії, 9 методичних рекомендацій, захищені 10 кандидатських дисертацій.