call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Відділ некоронарогенних хвороб серця та ревматології
Відділ некоронарних хвороб серця та ревматології

Відділ організовано у 1998 р., на базі відділення клінічної ревматології (заснованого в 1991 р.).Керівник відділу - академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Володимир Миколайович Коваленко, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, президент Всеукраїнської Асоціації кардіологів України, почесний член Європейського товариства кардіологів, почесний член Американської колегії кардіологів, Європейської та Всесвітньої антиревматичної ліги.Основні напрямки науково-практичної роботи кардіологічного підрозділу:

 • Розробка і вдосконален­ня діагностики і програм лікування пацієнтів із некоронарними хвороба­ми серця на основі вико­ристання сучасних інстру­ментальних, в тому числі ультразвукових, методів, біохімічних та імунологіч­них тестів.
 • Обґрунтування і втілення нових методичних підходів до вивчення клапанного апарату сер­ця і його функціонально­го стану, діагностики сер­цевої недостатності у пацієнтів з некоронарними захворюваннями серця на основі моде­лей шлуночків серця і моніторингу їх ремоделювання залежно від порушень гемодинаміки.
 • міокардити (гострі, підгострі, хронічні);
 • перикардит (гострий, підгострий, хронічний);
 • інфекційні ендокардити;
 • кардіоміопатії (гіпертрофічна, дилатаційна,
 • набуті вади серця;
 • хронічну ревматичну хворобу серця.
У відділенні вивчаються та проводиться лікування хворих на:

 • міокардити (гострі, підгострі, хронічні);
 • перикардит (гострий, підгострий, хронічний);
 • інфекційні ендокардити;
 • кардіоміопатії (гіпертрофічна, дилатаційна,рестриктивна, токсичні, метаболічні і т.і.);
 • набуті вади серця;
 • хронічну ревматичну хворобу серця.
Для цього у відділі використовуються сучасні лабораторні та інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи:

 • 2D-, 3D- ехокардіографія (в тому черезстравохідна, стрес-ехокардіографія та спекл-трекінг);
 • навантажувальні тести (ВЕМ, тредміл);
 • добовий моніторинг артеріального тиску та ЕКГ,
 • комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна
 • сучасні біохімічні та імунологічні дослідження;
 • генетичні дослідження;
томографія;

Ехокардіографія проводиться з використанням ультразвукового сканера експерт-класу AplioArtida (Toshiba). Крім стандартної візуалізації клапанів серця (М-режим, В-режим) проводиться оцінка внутрішньосерцевого кровотоку в режимах імпульсно-хвильової, постійно-хвильової та кольорової доплерографії.

З метою раннього виявлення порушення систолічної функції лівого шлуночка і своєчасного проведення хірургічної корекції вад серця протягом останніх років в рутинній практиці відділу використовуються кількісні методи оцінки скоротливості серця шляхом аналізу деформації та швидкості деформації міокарду (режими 2 D та 3D спекл-трекінг ехокардіографії).

При необхідності дані отримані при проведенні трансторакальної ехокардіографії доповняються результатами черезстравохідного ехокардіографічного обстеження.


Співробітники відділу мають унікальну можливість проводити детальну оцінку патології клапанів серця в тривимірному просторі (3D-ехокардіографія), в тому числі й в режимі реального часу (4D-ехокардіографія).

3D-ЕхоКГ значно покращує якість та кількісну оцінку клапанного апарату серця, дозволяє вивчати просторову анатомію клапанів. При оцінці ступеня тяжкості стенозу можливість проведення зрізів у будь-якій площині дозволяє проводити точні планіметричні виміри площі найвужчого отвору відкриття клапану. Інформація про просторову тривимірну будову клапанів є важливою для інтервенційних кардіологів з метою коректного розміщення транскатетерних пристроїв та вирішенні питання про можливість проведення клапан-зберігаючих операцій.У відділі постійно впроваджуються міжнародні рекомендації з діа­гностики та лікування захворювань відповідно до даних доказової медицини.

В разі необхідності проводяться консультації суміжних спеціалістів (кардіохірурга, ендокринолога, пульмонолога, нефролога, інфекціоніста, судинного хірурга і т.і.).

Лікування всіх пацієнтів здійснюється згідно сучасних рекомендацій Європейського та Українського товариств кардіологів.

Відділ також співпрацює з різними установами Національної Академії Медичних наук України - ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України», НДІ ендокринології та обміну речовин, НДІ нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова, НДІ трансплантології та клінічної хірургії ім. акад. Шалімова - та в разі потреби направляє або здійснює переведення в дану установу для подальшого дообстеження та проведення хірургічного лікування хворих.

Відділ є базою Державного експертного центру МОЗ України і проводить апробацію нових лікарських засобів для лікуван­ня пацієнтів із серцево-судинними та ревматичними захворю­ваннями, в тому числі бере участь у міжнародних досліджен­нях.

За останні 10 років на базі відділу підготовлено 13 докторів та 17 кандидатів наук, з яких 4 доктори та 7 кандидатів наук є його співробітниками. На базі відділу 14 фахівців закінчили аспірантуру та клінічну ординатуру зі спеціальності «Кардіологія».

Наукову та консультативно-лікувальну роботу проводять співробітники відділу:

Несукай Олена Геннадіївна - головний науковий співробітник, доктор мед. наук, професор, лікар-кардіолог вищої категорії. Докторська дисертація присвячена проблемам серцевої недостатності при вадах серця.

Генеральний секретар Всеукраїнської Асоціації кардіологів України, модератор робочих груп з серцевої недостатності та хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця, член робочої групи з превентивної кардіології та реабілітації, дійсний член Європейського товариства кардіологів.

Автор 450 наукових публікацій, в тому числі 5-ти монографій та

10-ти патентів на винахід.Рябенко Дмитро Васильович - провідний науковий співробітник відділу, доктор мед. наук, лікар-кардіолог вищої категорії.

В 1994 р. захистив кандидатську дисертацію, тема: «Дилатаційна кардіоміопатія: клініко-імунологічні паралелі під час тривалого лікування серцевої недостатності та імунокорекції тімогеном».

В 2004 р. захистив докторську дисертацію, тема: «Дилатаційна кардіоміопатія: роль автоімунних реакцій проти білків міофібрили міокарда в патогенезі захворювання. Клініко-експериментальне дослідження».

Автор 211 наукових праць (в тому числі 61 – за кордоном), співавтор 1 монографії, 4 патентів України на винаходи та корисні моделі, 6 методичних рекомендацій.

Галузь наукових інтересів – клінічна кардіологія, молекулярно-біологічні та імунологічні механізми розвитку дилатаційної кардіоміопатії, запальних хвороб серця (міокардити),хронічна серцева недостатність.

Галицька Анастасія Костянтинівна – старший науковий співробітник відділу, кандидат мед. наук, лікар-кардіолог вищої категорії.

В 1985 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Гемодинамічні ефекти нітросорбіду та обзидануу гострому періоді інфаркту міокарда».

Автор 112 наукових праць, з них 10 за кордоном, співавтор 2 методичних рекомендацій.

Галузь наукових інтересів – клінічна кардіологія, лікування хронічної серцевої недостатності при некоронарогенних ураженнях міокарда та ішемічній хворобі серця
Чернюк Сергій Володимирович - науковий співробітник відділу, кандидат мед. наук, лікар-кардіолог І-ї категорії.

В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Характеристика імунного статусу і оксидативного стресу у хворих з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією». Автор 48 наукових публікацій, з них 6-ти за кордоном, 5-ти патентів України на корисні моделі, 1 патент України на винахід.Галузь наукових інтересів – клінічна кардіологія, міокардити, кардіоміопатії.


Тітова Наталія Сергіївна – старший науковий співробітник відділу, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Характеристика структурно-функціонального стану апарату мітрального клапану у хворих з постінфарктним кардіосклеозом". Автор 46 наукових праць. Галузь інтересів – кардіоміопатії, амілоїдоз серця, серцева недостатність.Дмитриченко Олена Володимирівна
– завідуюча клінічним відділенням некоронарних хвороб серця та ревматології, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії. Дисертаційна робота присвячена функціональному стану міокарда лівого шлуночка у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією. Автор 40 наукових праць, 2 патентів України на корисну модель. Галузь інтересів – міокардити, кардіоміопатії, функціональна діагностика.

Щоденно спеціалісти відділу проводять консультативні прийоми в поліклініці ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.Графік поліклінічного прийому співробітників ННЦ, що залучені до консультацій за спеціальністю «кардіологія».Дні консультацій

Вчене звання

ПІБ

Посада

понеділок

доктор мед. наук, професор

Несукай

Олена Геннадіївна

Головний науковий співробітник відділу

вівторок

кандидат мед. наук

Рябенко

Дмитро Васильович

Провідний науковий співробітник відділу

середа

кандидат мед. наук

Галицька

Анастасія Константинівна

Старший науковий співробітник відділу

четвер

доктор мед. наук

Тітова

Наталія Сергіївна

Старший науковий співробітник відділу

п’ятниця

кандидат мед. наук

Чернюк

Сергій Володимирович

Науковий співробітник відділу
Консультації хворих провідними співробітниками відділу за спеціальністю «кардіологія» здійснюються:

 • згідно графіку при умові попереднього запису на консультацію в реєстратурі консультативної поліклініки ДУ ННЦ «Інституту кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України (телефон +38(044) 249-70-17.
 • За направленням обласного (міського) кардіолога, із зазначенням вірогідного діагнозу, мети спрямування на консультацію.
 • За попереднім записом та консультацією співробітників консультативної поліклініки ДУ ННЦ «Інституту кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.
 • За наявності результатів необхідних лабораторних та інструментальних обстежень, що відповідають вимогам для госпіталізації хворого в спеціалізоване відділення міської/обласної лікарні.
Хворі госпіталізуються до стаціонару за умов:

 • Оформлення амбулаторної картки в консультативній поліклініці ДУ ННЦ «Інституту кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.
 • Попередньої консультації співробітника відділу з висновком про необхідність госпіталізації до відділу некоронарних хвороб серця та ревматології ДУ ННЦ «Інституту кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.
 • При наявності вільних місць у відділенні некоронарних хвороб серця та ревматології ДУ ННЦ «Інституту кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.
 • При наявності у хворого результатів наступних обстежень:
 • Загальний аналіз крові (формула);
 • Загальний аналіз сечі;
 • Біохімічний аналіз крові;
 • Аналіз на вірусні гепатити (HBsAg, HCV), ВІЛ, RW;
 • ЕКГ;
 • Ренгенографії ОГК;
 • Огляд гінеколога (для жінок), уролога (для чоловіків).
Обстеження окремих нозологічних форм некоронарних уражень серця в стаціонарі ВНЗ та ревматології.Міокардит

 • Фізикальне обстеження;
 • ЕхоКГ(трансторакальна, трансезофагеальна, спекл-трекінг);
 • Добовий моніторинг ЕКГ;
 • Добовий моніторинг артеріального тиску;
 • Рентгенографія ОГК;
 • МРТ серця з контрастуванням;
 • Коронаровентрикулографія,
 • Лабораторні параметри;
 • Комплексне дослідження імунного стану;
 • Активність КФК, ЛДГ, рівень тропоніну І або Т, ліпідограма, показники функції нирок із розрахунками кліренсу креатиніну, швидкості клубочкової фільтрації.
В разі необхідності консультації суміжних спеціалістів (аритмолога, ендокринолога, пульмонолога, нефролога, інфекціоніста, судинного хірурга і т.і.)Дилатаційна кардіоміопатія

 • Фізикальне обстеження;
 • ЕхоКГ(трансторакальна, трансезофагеальна, спекл-трекінг);
 • Добовий моніторинг ЕКГ;
 • Рентгенографія ОГК;
 • МРТ серця з контрастуванням;
 • Коронаровентрикулографія;
 • Лабораторні параметри;
 • Комплексне дослідження імунного стану;
 • Активність КФК, ЛДГ, рівень тропоніну І або Т, ліпідограма, показники функції нирок із розрахунками кліренсу креатиніну, швидкості клубочкової фільтрації.
 • Проведення генетичних досліджень;
В разі необхідності консультації суміжних спеціалістів (аритмолога, ендокринолога, пульмонолога, нефролога, інфекціоніста, судинного хірурга і т.і.)Гіпертрофічна кардіоміопатія

 • Фізикальне обстеження;
 • ЕхоКГ(трансторакальна, трансезофагеальна);
 • Добовий моніторинг ЕКГ;
 • Добовий моніторинг артеріального тиску;
 • Рентгенографія ОГК;
 • МРТ з контрастуванням або КТ;
 • Коронаровентрикулографія,
 • Лабораторні параметри:
 • Активність КФК, ЛДГ, рівень тропоніну І або Т, ліпідограма, показники функції нирок із розрахунками кліренсу креатиніну, швидкості клубочкової фільтрації.
 • Розрахунок ризику раптової кардіальної смерті
 • Проведення генетичних досліджень;
 • Фізикальне обстеження;
 • ЕхоКГ(трансторакальна в тому числі 3D, трансезофагеальна);
 • Добовий моніторинг ЕКГ;
 • Рентгенографія ОГК;
 • Коронаровентрикулографія,
 • Лабораторні параметри;
 • Активність КФК, ЛДГ, рівень тропоніну І або Т, ліпідограма, показники функції нирок із розрахунками кліренсу креатиніну, швидкості клубочкової фільтрації.
В разі необхідності консультації суміжних спеціалістів (кардіохірурга, аритмолога, ендокринолога, пульмонолога, нефролога, окуліста і т.і.)

Інфекційний ендокардит

 • Фізикальне обстеження;
 • ЕхоКГ(трансторакальна, трансезофагеальна);
 • Добовий моніторинг ЕКГ;
 • Добовий моніторинг артеріального тиску;
 • Рентгенографія ОГК;
 • МРТ з контрастуванням або КТ;
 • Коронаровентрикулографія,
 • Лабораторні параметри;
 • Посів крові на стерильність;
 • Активність КФК, ЛДГ, рівень тропоніну І або Т, ліпідограма, ревмопроби, СРП і т.і.
В разі необхідності консультації суміжних спеціалістів (кардіохірурга, ендокринолога, пульмонолога, нефролога, інфекціоніста, судинного хірурга і т.і.).Перикардит

 • Фізикальне обстеження;
 • ЕхоКГ(трансторакальна, трансезофагеальна);
 • Добовий моніторинг ЕКГ;
 • Добовий моніторинг артеріального тиску;
 • Рентгенографія ОГК;
 • МРТ з контрастуванням або КТ;
 • Лабораторні параметри:
 • Активність КФК, ЛДГ, рівень тропоніну І або Т, ліпідограма, ревмопроби, СРП.


Набуті вади серця • Фізикальне обстеження;
 • ЕхоКГ(трансторакальна в тому числі 3D, трансезофагеальна);
 • Добовий моніторинг ЕКГ;
 • Рентгенографія ОГК;
 • Коронаровентрикулографія,
 • Лабораторні параметри;
 • Активність КФК, ЛДГ, рівень тропоніну І або Т, ліпідограма, показники функції нирок із розрахунками кліренсу креатиніну, швидкості клубочкової фільтрації.