call
(044) 459-70-17, (067) 549-70-17
place
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Дивитись на мапi

Пацiєнту

Напрямки лiкування i дiагностики, послуги, лiкарi, записатися на консультацiю

Лiкарю

Клiнiчнi пiдроздiли, спецiалiсти, порядок направлення

Науковцю

Наукове спiвробiтництво, клiнiчнi дослiдження, спецiалiзована рада
Отдел популяционных исследований
Лабораторія популяційних досліджень
Відділ організовано у 1976 р. Його засновником і керівником до 2005 р. була професор І.П.Смірнова. З 2005 р. по 2015 рр. відділ очолювала професор І.М.Горбась. У 2016 р. відділ було реорганізовано у лабораторію популяційних досліджень.
Основні напрямки наукової роботи:
розробка епідеміологічних підходів до вивчення етіології та патогенезу основних серцево-судинних захворювань;
вивчення поширення факторів ризику основних хронічних неінфекційних захворювань у широкому віковому і статевому діапазон і серед міського та сільського населення і закономірностей формування основних епідеміологічних показників;
оцінка багаторічних трендів профілю ризику населення в широкому віковому та статевому діапазоні;
розробка науково обґрунтованих принципів організації програм профілактики серцево-судинних захворювань.
На цій основі створено статистичні моделі залежності ймовірності розвитку ішемічної хвороби серця за наявності, вираженості, частоти і тривалості впливу основних факторів ризику.
Проводяться проспективні спостереження раніше обстежених пацієнтів із визначенням ролі виявлених факторів ризику, розроб ленням стратегії профілактики серцевосудинних захворювань і створенням прогностичної моделі ризику розвитку передчасної смерті від цієї патології. Розробляються і удосконалюються стратегія і принципи організації профілактичних заходів на популяційному, сімейному та індивідуальному рівнях, здійснюється медикосоц іальна оцінка ефективності профілактичних заходів, що впроваджуються.
На підставі власних досліджень і світового досвіду розробляються методичні рекомендації та створюється інформаційна система з питань профілактичної кардіології.
Проводиться навчання медичних працівників шляхом орган ізації лекцій і семінарів із сучасних питань профілактичної кардіології. Надається допомога медичним закладам України при проведенні епідеміологічних та профілактичних досліджень у межах науково-дослідної діяльності й повсякденної профілактичної роботи.
Відділ є базовим щодо виконання в Україні міжнародної програми ВООЗ «Інтегральна профілактика основ них хронічних неінфекційних захворювань (CINDI)». Стандартизовані дослідження дають можливість порівнювати отримані результати з даними аналогічних досліджень, проведених в інших країнах.