Експертно-консультативний центр реперфузії міокарду

Науковий консультант: Провідний науковий співробітник, д.м.н., професор, лікар вищої категорії Соколов М.Ю.

Основні досягнення діяльності Центру:

За двадцять п’ять років роботи Центру в складі ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» НАМН України його співробітниками були розроблені, вдосконалені та впроваджені в практику інтервенційні методи діагностики та лікування коронарного атеросклерозу; в першу чергу – хворих на гострий інфаркт міокарду. Для лікування таких хворих налагоджено цілодобове чергування лікарів, які виконують втручання хворим на гострий інфаркт міокарду з елевацією сегменту ST. Співробітниками Центру, в складі робочої групи, розроблено концепцію створення та розвитку регіональних реперфузійних мереж в Україні, підготували протокол надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарду з елевацією ST. Протокол затверджений МОЗ України та в 2015 році розпочато пілотний проект по створенню таких мереж в Україні.

У Центрі проводиться інтервенційна діагностика та лікування хворих хронічною ішемічною хворобою серця. Розроблено методики проведення перкутанних коронарних втручань при ураженні стовбуру лівої вінцевої артерії, багатосудинному ураженні вінцевих артерій, множинних та довгих ураженнях, біфуркацій них ураженнях, тощо. Розширено діапазон інтервенційних діагностичних втручань при коронарному атеросклерозі, які дозволяють детально вивчити морфологічний та функціональний стан уражених артерій.

На базі Центру з 2007 року кафедра кардіології НМАПО ім. П.Л. Шупика проводить навчання лікарів-кардіологів України. Всього на курсах з інтервенційної кардіології пройшло навчання більше, ніж 200 лікарів. Це дало змогу наповнити кваліфікованими кадрами існуючі відділення інтервенційної кардіології.

Для координації роботи відділень інтервенційної кардіології країни створено єдиний «Реєстр перкутанних коронарних втручань», які проводилися при лікуванні хворих на гострі та хронічні форми коронарного атеросклерозу в Україні. Реєстрація всіх випадків коронарних втручань, виконаних в Україні дозволяє проаналізувати як загальні, так і окремі складності діяльності інтервенційних кардіологів в Україні.

Основні напрямки діяльності Центру:

  1. Надання діагностичної та лікувальної допомоги хворим з хронічними та гострими формами коронарного атеросклерозу.
  2. Подальший розвиток реперфузійних мереж, які забезпечать сучасне лікування хворих на гострий інфаркт міокарду з елевацією сегменту ST. Робота у цьому напрямку дозволить зменшити рівень смертності від гострого інфаркту міокарду з 14-15% до 4-6%.
  3. Удосконалення методик перкутанних коронарних втручань хворим хронічною ішемічною хворобою серця; впровадження втручань з використанням новітніх моделей стентів та іншого лікувального та діагностичного інструментарію, які сприяють зменшенню кількості несприятливих подій після перкутанних коронарних втручань.
  4. Подальше удосконалення Реєстру коронарних втручань в Україні з метою досягнення максимально повної інформації про інтервенційне лікування хворих на коронарний атеросклероз.

Показання для направлення хворих у центр:

  • хворі на хронічну ішемічну хворобу серця та стенокардією II-IV функціонального класу;
  • хворі на гострі коронарні синдроми (STEMI и NSTEMI);
  • хворі з повторною стенокардією після перкутанних коронарних втручань;
  • хворі з повторною стенокардією після аортокоронарного шунтування;
  • хворі, яким під час гострого інфаркту міокарда було проведено первинне коронарне втручання, під час якого виявлено багатосудинне атеросклеротичне ураження;
  • складні для перкутанной реваскуляризації клінічні випадки, що вимагають високотехнологічних методик внутрішньосудинної діагностики і ексклюзивних технологій втручань (хронічні оклюзії, справжні біфуркаційні поразки, рестеноз і тощо).