Інформація для лікарів

Пацієнти, які мають захворювання або стани, що визначені в переліку послуг (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-2017-%D0%BF#Text) та потребують високоспеціалізованої допомоги за кошти держбюджету в рамках пілотного проекту, скеровуються на госпіталізацію чи консультацію до Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.

Стражеска НАМН України лікуючим лікарем.

Планова госпіталізація у рамках пілотного проекту передбачає подання пацієнтом:

  • документа, що посвідчує особу;
  • направлення на госпіталізацію (консультацію) встановленого зразка(файл для завантаження);
  • форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0682-12/paran3#n3)
  • медичної документації, що підтверджує результати попередніх медичних досліджень (за наявності)

Госпіталізація до ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України в ургентному порядку для надання екстреної медичної допомоги здійснюється без направлення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

З метою запобігання непорозумінь при госпіталізації пацієнтів просимо контактувати з адміністрацією інституту або завідуючими підрозділів.