Експертний консультативно-діагностичний центр кардіо-онкології

Основні науково-практичні напрямки центру:

Це єдиний в Україні лікувально-діагностичний центр, що спеціалізується на консультуванні та лікуванні онкологічних хворих з кардіоваскулярними ускладненнями, що виникли при проведенні протипухлинної терапії.

 • Висококваліфікована діагностика та лікування кардіоваскулярних ускладнень протипухлинного лікування у онкологічних хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах

 • Стратифікація ризику виникнення кардіотоксичних проявів у онкологічних хворих при проведенні комплексного протипухлинного лікування

 • Тривалий моніторинг пацієнтів з метою виявлення віддалених кардіотоксичних ускладнень

 • Розробка персоніфікованих програм профілактики та лікування кардіоваскулярних ускладнень у пацієнтів з онкологічними захворюваннями при проведенні протипухлинного лікування

 • Створення науково-методичних керівництв та протоколів ведення онкологічних хворих з кардіоваскулярними ускладненями при проведенні комплексного протипухлинного лікування

Експертний консультативно-діагностичний лікувальний центр життєзагрозливих та рідкісних аритмій

Ексклюзивність центру в тому, що це цілісний — комплекс, де поєднані всі існуючі найсучасніші інвазивні, інструментальні та фармакологічні підходи до лікування порушень ритму та провідності серця. Персоніфікований підхід – гарантований для кожного пацієнта!

Центр має найбільший досвід  проведення черезстравохідної ехокардіографії для діагностики тромбоутворення в порожнинах серця, черезстравохідної стимуляції для купування тріпотіння передсердь, електричної та фармакологічної кардіоверсії у складних пацієнтів.

Експертний консультативно-діагностичний лікувальний центр з реабілітації кардіологічних хворих

Групові та індівідуальні програми відновленні соціального та фізичного стану пацієнтів серцево-судинними захворюваннями, які враховують діагноз, ускладнення перебігу захворювання, вікові особливості. Заняття у центрі під наглядом кваліфікованого персоналу. Медикаментозне лікування з корекцією по результатах обстеження у дінаміці в залежності від початкового стану хворого. При потребі повторна госпіталізація задля детального обстеження та зміни лікувальної програми. Контроль процесів атерогенезу за допомогою сучасних методів візуалізації атеросклеротичних бляшок та відповідне лікування.

Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр міокардиту і кардіоміопатій

Методи дослідження:

 • трансторакальна ехокардіографія в режимі 2D, 4D

 • черезстравохідна ехокардіографія

 • спекл-трекінг ехокардіографія в режимі 2D, 4D

 • стрес-Ехокардіографія

 • дослідження показників варіабельності серцевого ритму

 • МРТ серця і інтерпретація його результатів для диференційної діагностики міокардиту та кардіоміопатій

 • комп’ютерна томографія з контрастуванням судин серця

Експертно-консультативний центр з діагностики та лікування сімейних та рефрактерних дисліпідемій

Покази для направлення хворого у центр:

 • гомо- та гетерозиготні сімейні гіперхолестеринемії

 • гомо- та гетерозиготні сімейні гіпертригліцеридемії

 • гомо- та гетерозиготні сімейні комбіновані дисліпідемії

 • тяжкі випадки рефрактерної вторинної дисліпідемії, які потребують додаткової диференціальної діагностики (гіпотиреоз, цукровий діабет, полікістоз яєчників, терапія гестагенами, андрогенодефіцит та ін.)

 • клінічні випадки статинорезистентності та непереносимості статинів

Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр злоякісної та резистентної артеріальної гіпертензії

Ексклюзивні методи лікування:

 • персоналізована терапія залежно від патогенетичного варіанту захворювання (гіперреніновий, симпато-адреналовий, об’ємзалежний)

 • хронобіологічна терапія

 • апробація нових методів лікування (симпатектомія парааортальних гангліїв та радіочастотна абляція ниркових артерій)

Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр рідкісних та фармакорезистентних ревматичних хвороб

Ексклюзивні методи лікування:

 • імунобіологічна терапія

 • імуносупрессивна та імуномодифікуюча терапія

 • обгрунтування застосування глюкокортикоїдів

 • еферентні методи (плазмаферез)

 • внутрішньосуглобове введення лікарських засобів

 • розробка і обгрунтування програм персоніфікованої терапії

Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр резистентної тяжкої хронічної серцевої недостатності

Характеристика та основні напрямки діяльності Центру:

 • консультації пацієнтів у поліклінічному відділенні ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»

 • стаціонарне лікування відповідної категорії пацієнтів у відділі серцевої недостатності ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»

 • подолання зумовленого ХСН рефрактерного набрякового синдрому за допомогою сучасних фармакотерапевтичних підходів та екстракорпоральних методів лікування

Експертний консультативно-діагностичний центр з діагностики і лікування резистентних та особливих форм хронічної ішемічної хвороби серця

Показання для направлення хворого у центр:

 • резистентна стенокардія – наявність ангінальних нападів після реваскуляризації міокарда (АКШ, стентування) на фоні оптимальної медикаментозної терапії

 • особливі форми стабільної ІХС: вазоспастична, мікроваскулярна стенокардія, безбольова ІХС, ішемічна кардіоміопатія (діагностика і лікування)

 • складні випадки щодо диференційної діагностики ІХС/ включаючи наявність вторинної стенокардії: кардіоміопатії (ГКМП), аномалії коронарних артерій, вади серця тощо

Експертно-консультативний центр невідкладної серцево-судинної допомоги

Методи діагностики та лікування:

 • ультразвукове (черезшкірне та трансезофагальне) дослідження серця із оцінкою геометрії скорочення (спекл-трекінг)

 • дослідження периферійних артерій (включаючи пробу із ендотелій-залежною вазодялятацією, плазмоток у судинах нирок)

 • проба з фізичним навантаженням (тредміл)

 • ендокардіальна і черезстравохідна  кардіостимуляція

 • екстракорпоральна еферентна терапія (плазмаферез, сорбція, діаліз)

Експертний консультативно-діагностичний та лікувальний центр симптоматичних гіпертензій

Основні напрямки діяльності Центру:

 • Здійснення високотехнічних методів діагностики та лікування пацієнтів із симптоматичною гіпертензією

 • Консультація з метою діагностики, виявлення та лікування симптоматичних артеріальних гіпертензій в консультативній поліклініці
 • Госпіталізація пацієнтів із підозрою на вторинні форми артеріальних гіпертензій з метою надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим згідно сучасних світових рекомендацій з урахуванням етіології та індивідуалізацією терапії
 • Відбір хворих із вторинною гіпертензією для проведення високотехнологічних методів лікування із застосуванням медикаментозних, інтервенційних та хірургічних втручань

Експертно-консультативний центр з легеневої гіпертензії

Покази для направлення хворого у центр:

 • Середній тиск в легеневій артерії за даними ЕхоКГ > 25 мм рт.ст. та підозра на наявність ЛГ, що відноситься до групи 1 (ідіопатична, асоційована із вродженими вадами серця,  захворюваннями сполучної тканини, портальною гіпертензією, тощо)

 • Клінічна симптоматика, яка не відповідає тяжкості основного захворювання (ХОЗЛ, лівошлуночкової серцевої недостатності)

 • Хронічна тромбоемболічна ЛГ

Експертно-консультативний центр реперфузії міокарду

Основні напрямки діяльності Центру:

 • Надання діагностичної та лікувальної допомоги хворим з хронічними та гострими формами коронарного атеросклерозу

 • Подальший розвиток реперфузійних мереж, які забезпечать сучасне лікування хворих на гострий інфаркт міокарду з елевацією сегменту ST. Робота у цьому напрямку дозволить зменшити рівень смертності від гострого інфаркту міокарду з 14-15% до 4-6%.

 • Удосконалення методик перкутанних коронарних втручань хворим хронічною ішемічною хворобою серця; впровадження втручань з використанням новітніх моделей стентів та іншого лікувального та діагностичного інструментарію, які сприяють зменшенню кількості несприятливих подій після перкутанних коронарних втручань

 • Подальше удосконалення Реєстру коронарних втручань в Україні з метою досягнення максимально повної інформації про інтервенційне лікування хворих на коронарний атеросклероз

Інтернет портали