Відділення ендокринної кардіології та дисліпідемій

Відділ організовано у 2003 р. Основним напрямком роботи відділу є – оптимізація виявлення та диференцій-ної діагностики гомо- і гетерозиготних сімейних гіперхолестеринемій (СГ), резистентних дисліпідемій ендокринного ґенезу для проведення заходів щодо профілактики та індивідуалізованого і патогенетично обґрунтованого лікування хворих високого та дуже високого серцево-судинного ризику.

На базі відділу працює Експертний діагностично-консультативний лікувальний центр з діагностики та лікування СГ (генетично детермінованих) та резистентних дисліпідемій.

Науковий керівник: професор О.І. Мітченко.

Основною метою роботи центру є надання на базі клінічного відділення на 25 ліжок високоспеціалізованої медичної допомоги населенню щодо діагностики, профілактики та лікування СГ та резистентних дисліпідемій з використанням комплексного клініко-інструментального обстеження і сучасної лабораторної діагностики хворих. У відділенні проводяться: генетичне типування сімейних гіперхолестеринемій, добове моніторування артеріального тиску, холтеровське моніторування ЕКГ, доплер- ехокардіографія, велоергометрія, визначення ранніх маркерів атеросклерозу (товщина комплексу інтима медіа та виявлення атеросклеротичних бляшок в загальній сонній артерії, кісточково-плечовий індекс), сучасні імуноферментні та біохімічні дослідження ліпідів крові, інсуліну, лептину, рецепторів до лептину, адипонектину, гормонів гіпофізарно-щитоподібної вісі і статевих залоз та інше.

В.О. завідувач відділення

Відділ формує Український реєстр сімейних гіперхолестеринемій у якості національного фрагменту міжнародного реєстру ScreenPro FH та Європейського реєстру EAS-FHSC під егідою Міжнародного та Європейського товариств з атеросклерозу із залученням регіональних ліпідних центрів в Україні. У зв’язку з чим проводиться активне виявлення хворих з СГ, створена мережа ліпідних центрів в Україні, проводиться багатофакторний аналіз популяційного дослідження 20 факторів серцево-судинного ризику серед міського населення, здійснюється моніторинг і спостереження хворих з СГ та резистентними дисліпідеміями, розробляються індивідуалізовані схеми терапії для хворих з дисліпідеміями і забезпечується етапність лікування з установами МОЗ та НАМН України.

Фахівцями відділу ендокринної кардіології та дисліпідемій спільно з колегами відділу хірургічного лікування ІХС Національного інституту серцево-судинної хірургії. ім. М.М. Амосова проводиться периопераційне та довготривале спостереження за хворими з множинним коронарним атеросклерозом після аортокоронарного шунтування за даними повторних ангіографій. З’ясовуються гендерні особливості формування атерогенних дисліпідемій та перебігу серцево-судинних захворювань у жінок із специфічними факторами ризику (синдромом полікистозних яєчників, гестаційним діабетом, гіпоестрогенією,ранньою та постхірургічною менопаузою).

Відділ є базою Державного фармакологічного центру МОЗ України та проводить апробацію сучасних лікарських засобів у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

За період існування відділу опубліковано понад 250 наукових праць, в тому числі 80 за кордоном, захищено 10 патентів, видано 3 монографії, 9 методичних рекомендацій, захищені 10 кандидатських дисертацій.